Polityka prywatności


     Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Wprowadzenie
    Pana/Pani prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych Biuro Rachunkowe SANTAX, ul.Klonowa 4, 34-350 Cięcina gm. Węgierska Górka jako administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub pragnie skorzystać ze swoich praw jak określono poniżej proszę o kontakt z Administratorem Danych korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
    Termin "dane osobowe" odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, adres zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu lub korespondencji, nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy podejmujemy względem danych osobowych takie jak: zbieranie, rejestracja i przechowywanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. W Biuro Rachunkowe SANTAX przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami, umowami, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych.
    Biuro Rachunkowe SANTAX przetwarza dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji umowy oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie naszymi usługami. Gdybyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga zgody, uzyskamy zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania. Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane gdy cele przetwarzania ustały.

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych.
    Biuro Rachunkowe SANTAX chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem. Polityka Cookies znajduje się na naszej stronie w osobnej zakładce.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych.
    Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu takich jak świadczenie usług informatycznych lub marketingowych, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią będą mogli uzyskać dostęp do danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Państwa danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami. Specjalne zabezpieczenia są stosowane w odniesieniu do partnerów spoza UE / EOG, takie jak podpisywanie umów, które zawierają standardowe modelowe klauzule dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję Europejską i dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Biuro Rachunkowe SANTAX może również ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.
Biuro Rachunkowe SANTAX nie ujawni danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

Prawo do złożenia skargi
    Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych ma Pani/Pan prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać aby Biuro Rachunkowe SANTAX przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biuro Rachunkowe SANTAX poprzez dane kontaktowe podane powyżej. W każdej chwili jest Pani/Pan również uprawniona/y do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.


 
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.